Lebedev, S B

Issue Section Title Abstract File
No 2 (2006) Articles SRAVNITEL'NAYa OTsENKA SPETsIALIZIROVANNYKh POROD SVINEY PRI SKREShchIVANII V USLOVIYaKh PROMYShLENNOY TEKhNOLOGII Abstract

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies